Lőrinci nyelviskola XVIII. kerület

Aktualitások » Kapcsolat » Adatvédelem

Adatvédelem

Adatvédelmi és jognyilatkozatok

ADATKEZELÉS

Az oldalon megadott személyes adatok a Lőrinci Nyelviskola  általi kezelésének kizárólagos célja a kapcsolattartás. Az adatkezelés időtartama az adott felhasználóval fennálló szerződéses jogviszony időtartamával, vagy a felhasználó által megrendelt szolgáltatás teljesítéséhez szükséges időtartammal egyezik meg, mely időszak végeztével az adott felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek. A nyelviskola által kezelt személyes azonosításra alkalmas adatokat kizárólag a Lőrinci Nyelviskola  munkavállalói ismerhetik meg, akik szigorúan betartják a vonatkozó 2011.évi CXII.tv. illetve a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzési rendelkezéseinek megfelelően előírtakat.

KÁRFELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
A Lőrinci Nyelviskola semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, ideértve korlátozás nélkül a közvetlen vagy a közvetett, speciális, esetleges következményekért, vagy  veszteségért, költségért való felelősséget, amelyek a weboldallal kapcsolatban, vagy a weboldal használatából vagy a weboldal használatra képtelen állapotából, a weboldal téves szakszerűtlen használatából a felhasználó által, vagy a nem megfelelő működésből, hibából, hiányosságból, üzemzavarból, meghibásodásból, információ továbbítási késedelemből, információ továbbítás meghiúsulásából, számítógépes vírusból, vagy vonal- vagy rendszerhibából keletkeznek.
Abban az esetben sem vállalunk kártérítési felelősséget, ha a Lőrinci Nyelviskolát vagy annak képviselőjét ilyen lehetséges károkról, veszteségekről vagy költségekről tájékoztatták.
Más internet forrásokkal való kapcsolat felvétele, levelező, adat továbbító rendszerek használata az Ön saját felelősségére történik.  Az ezen forrásokban elhelyezett tartalom, helyt állóságra, vélemények és más kapcsolódó elemek a Lőrinci nyelviskola által nem kerülnek ellenőrzésre.

Kérjük, amennyiben szolgáltatásunkat igénybe veszi, jelentkezik, adatot küld be, és a szolgáltatás teljesítése/igénybevétele időhatárhoz kötött, minden esetben ellenőrizze hogy az adatai célba értek e.
Ha nem kap visszajelzést a jelentkezési lapjának beérkezéséről, ügyfélszolgálatunk rendelkezésre áll a meghirdetett időpontokban, valamint e-mail küldhet az alábbi címekre.
Jelentkezését írásban is elküldheti.
Email cím: info@lorincinyelviskola.hu
Telefon: (06-30) 3467100
 


FOGALMAK


Az 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban Avtv.) rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. A törvény értelmében:

  Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

    Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

   Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

   Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése.

   Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

   Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

   Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

   Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

  Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

  Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri