Lőrinci Nyelviskola
1181 Budapest, Üllői út 421.
 • Elérhetőségeink

  Cím: 1181 Budapest, Üllői út 421. (XVIII. kerület, Városházával szemben az udvarban)
  Ügyfélszolgálat

   Ügyfélszolgálati iroda nyitvatartása:

  HÉTFŐ                  15.00 - 18.30
  KEDD                      
  ZÁRVA
  SZERDA               16.30 - 18.30
  CSÜTÖRTÖK      16.00 - 18.30

  PÉNTEK                 ZÁRVA
  SZOMBAT              ZÁRVA

   

  Telefon: (06-30) 346 71 00 vagy (06-1) 291-72-43 (vonalas telefonon csak iroda nyitva tartási időben vagyunk elérhetőek)

 • Iskolánk

   

  Galéria képekben

Adatvédelem

Adatvédelem

    ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ    
        
    1.     A tájékoztató célja, hatálya
Jelen tájékoztató célja, hogy bemutassa a Lőrinci Nyelviskola által alkalmazott adatvédelmi és kezelési elveket, módszereket, amelyeket a vállalkozás, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismer el.
Jelen tájékoztató a Lőrinci Nyelviskola által szervezett tanfolyamok és vizsgák iránt érdeklődők, a tanfolyamokra és vizsgákra jelentkezők, a tanfolyamokon és vizsgákon résztvevők, valamint az oktatók személyes adatainak kezelésére vonatkozik.


A tájékoztató kialakításakor a Lőrinci Nyelviskola vezetője figyelembe vette az Európai Parlement és Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet”, vagy „GDPR”), az Információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  („Info törvény”), valamint a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény („Fktv.”) előírásait.

2.     Fogalom meghatározások

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve azonosítható természetes személy; Személyes adat: azonosított, vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt, vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy tagállami jog is meghatározhatja
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatta személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt, vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférését eredményezi;
Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat; ebbe a kategóriába soroljuk a GDPR által definiált genetikai adat, biometrikus adat, egészségügyi adat fogalmakat.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.


3.     Az adatkezelés célja, jogalapja
Az adatkezelés célja az érdeklődők tájékoztatása a képzési és vizsga lehetőségekről és az induló képzésekről; a képzési vagy vizsgáztatási szerződések előkészítése, megkötése; a résztvevők számára igazolások kiadása a tanfolyam elvégzéséről, a vizsga eredményéről; oktatói szerződések kötése, valamint adatszolgáltatás teljesítése a felnőttképzési és vizsgáztatási tevékenységek felügyeletét ellátó szakigazgatási szervek számára.
A kezelt adatok körének meghatározása célhoz kötötten történik, az adattakarékosság szem előtt tartásával, és a jogszabályi kötelezettségek figyelembe vételével.
Ennek megfelelően a személyes adatok kezelésének jogalapja:
•    az érintett hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez;
•  az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
•    az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
Az érintett visszavonhatja hozzájárulását az adatai kezeléséhez, ez azonban nem befolyásolja az addigi adatkezelés jogszerűségét. Ha az érintett nem járul hozzá vagy visszavonja hozzájárulását adatainak kezeléséhez, nem jogosult igénybe venni a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokat.
A Lőrinci Nyelviskola  biztosítja, hogy a kezelt adatokat mindenkor csak a meghatározott cél érdekében kezeli és használja fel.

4.     A kezelt személyes adatok köre, tárolási ideje

Az 1. pontban meghatározott érintettekre vonatkozóan a Lőrinci Nyelviskola jellemzően az alábbi személyes adatokat kezeli:
 név, anyja neve, születési helye és ideje, lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe, e-mail cím, telefonszám, iskolai végzettség.
További személyes adatok kezelése a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzések, vizsgák (pl.: Modulzáró- vizsgák, Tanusítványok) esetén: társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ), adóazonosító jel, hallgatói azonosító szám,   és minden egyéb, a törvény és a kapcsolódó felnőttképzési jogszabályok (pl. szakmai és vizsgakövetelmények) által előírt adatot.
 
Az érdeklődők által megadott adatokat a tárgyévet követő 1 évig őrizzük meg, az oktatók adatait az utolsó szerződés megszűnését követően a számviteli törvény és más vonatkozó jogszabályok által előírt bizonylat-megőrzési határidőig, míg a tanfolyami résztvevők és vizsgázók adatait a mindenkori jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően .
  Az érdeklődők és résztvevők adatainak kezelése , továbbá a tanfolyami és  vizsgaadatok kezelése valamint megőrzése elektronikus és papír alapú.

5.     Az érintettek jogai

A Lőrinci Nyelviskola vezetője biztosítja az érintettek számára a személyes adataik védelméhez kapcsolódó jogokat:
5.1. Hozzáférési jog
Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő tájékoztassa a kezelt személyes adatairól, a kezelés céljáról, tervezett időtartamáról, és a személyes adataihoz kapcsolódó jogairól.
5.2. Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
5.3. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére, indokolt esetben az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő az indokok vizsgálata és az adatkezelés jogalapjának vizsgálata alapján dönt a törlés végrehajtásáról. Az elvégzett tanfolyamokhoz és vizsgákhoz kapcsolódó adatok törlésére nincs mód a jogszabályi előírásokra tekintettel.
5.4. Adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére, indokolt esetben az adatkezelő korlátozza az adatkezelést. Korlátozás alá eső adatokat csak jogszabályi követelmények fennállása esetén lehet a korlátozás alól feloldani, és erről az érintettet tájékoztatni kell.
5.5. Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat megkapja, és másik adatkezelőnek továbbítsa.
5.6. Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen.

6.     Az érintettek jogainak érvényesítése

6.1. Kérdések, észrevételek, kérelmek, panaszok kezelése
Az érintettek, jogaik érvényesítése érdekében, az adatkezelőhöz fordulhatnak, elsősorban az alábbi
  elérhetőségen:


Cím: 1181 Budapest, Üllői út 421. (a XVIII. kerület Városházával szemben az udvarban)
Telefon: (06-30) 346 71 00 vagy (06-1) 291-72-43 (mindkét telefonon csak iroda nyitva tartási időben vagyunk elérhetőek)

 
6.2. Jogorvoslat
Vitás kérdések esetén, adatvédelmi ügyekben az illetékes hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

7.    Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató
A Lőrinci Nyelviskola, mint adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztatót egyoldalúan, bármikor módosítsa. Az aktuális verzió a lőrinci nyelviskola honlapján és az iskola ügyfélszolgálatán
 megtekinthető.
   

 

 • Partnereink
  •  
  • Rőfösbolt